زنان پناهجو پا به میدان می گذارند - گردش با اتوبوس 2016

(www.women-in-exile.net) « زنان در تبعید » [ در روزهای 2 و 3 ماه آگوست، زنان پناهجو از [انجمن به شهر کلن می آیند و می خواهند با شما دیدار کنند تا توجه شما را نسبت به وضعیت زنان در اقامتگاه های پناهجویان برانگیزند. برای تدارکات روز چهارشنبه، 29 یونی (ژوئن) ساعت 16 ، و در روز جمعه .

(Körnerstraße 77-79, 50823 Köln) 15.07 ماه یولی (ژولی) ساعت 18 به آلر ولت هاوس بیایید

ما خوشحال خواهیم شد!

Angehängte Dateien: