عملیات گسترده

عملیات گسترده پلیس با نام موس مایوروماز ۱۳ تا ۲۶ اکتبر در راه است. در طول این دو هفته ۱۸۰۰۰ نیروی پلیس در تعقیب پناهجویان بدون مدرک شناسایی خواهند بود آنها قصد پیدا کردن مسیرهای در تردد ما پناهجویان و دستگیری گسترده ما را دارند
لطفا به تمام پناهجویان و افراد بدون مدرک شناسایی هشدار دهید! کنترل فزاینده در قطارها، ایستگاه های قطار، فرودگاه ها، بزرگراه ها و در داخل حوزه اتحادیه اروپا انتظار میرود

!علیه دژ اروپا
!هیچکس غیر قانونی نیست

travelwarning.blogsport.eu

Angehängte Dateien: