همبستگی به اعتراض پناهندگان. هیچ انسانی غیر قانونی نیست.

تظاهرات به همایت از پناهندگان

یکشنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲
محل:  فریزن پلاتز /کلن

همبستگی به اعتراض پناهندگان. هیچ انسانی غیر قانونی نیست.

تازه با افزایش درصد ناچیزی  از پناهجویان از مناطق محروم به آلمان در پايیز امسال زمانی نگذشته که صدای قدیمی ضد پناهندگی و ضد خارجی بلندتر و  جو جامعه بر علیه پناهندگان تقویت می شود. تعداد اخراجیها افزایش مییابد و زندگی پناهندگان در هایم پاهندگی دشوارتر.

ما حاضر به سکوت و قبول این شرایط نیستیم.

 

بیش از هفت ماه از اعتصاب خود جوش پناهندگان بر علیه انزوا و نداشتن حقوق اجتمائی در آلمان و اروپا میگذرد.

اعتصاب  غذای پناهجویان از ماه مرتز پس از آنکه پناهجویی ایرانی به دلیل انزوا و شرایط سخت پناهندگی  خوکشی کرد در شهر ورتزبورگ آلمان شروع شد.

پناهندگان در ماه سپتامبر دست به یک راهپیمایی ۶۰۰ کیلومتری از وتزبورگ به برلین زدند.

با وجود حمایت های فراوان از شهرهای مختلف؛ گزارشات وسیع در رسانه ها؛ و مکاتبات تنگاتنگ  مسولین با آعتصاب کنندگان

 

پناهندگان بناچار هنوز در چادور زندگی میکنند.

سرمای شدید و مشکلات اداری و واکنش منفی سیاسیون به اعتصاب پناهندگان مشکلات پناهندگان دو چندان کرده.

ما حمایت کامل خود را از این پناهجویان اعلام کرده و خواستار حمایت شما از حرکت آنها هستیم.

 

تظاهرات به همایت از پناهندگان

یکشنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲

محل:  فریزن پلاتز /کلن

 

ما خواستار

آزادی گذر از مرزها به جای کشتار در مرزها

 

پایان دادن به قانون منع رفت و آمد از منطقه .

پایان دادن به اخراج اجباری پناهندگان.

اقامت دائم به جای اقامت موقت.

انحلال ها یم پناهندگان و دادن محل سکونت بهتر به پناهجویان